Změna jména a příjmení

Jméno nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti a v souladu s právními předpisy.

1. Kdo je oprávněn v této věci jednat?

Občan České republiky, popřípadě zákonný zástupce nezletilého občana ČR. Cizinec, má-li povolen trvalý pobyt podle zvláštních právních předpisů.

2. Podmínky a postup řešení:

Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod. Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví
o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem. Dále jestliže by změna jména nebo příjmení byla v rozporu s potřebami
a zájmy nezletilého.

3. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace?

Podáním písemné žádosti a předložení potřebných dokladů u matričního úřadu, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu, u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte.

4. S kým můžete tuto životní situaci řešit?

Helena Váchová, matrikářka, tel. 388 402 223 e-mail: helena.vachova@mesto.vimperk.cz

Bc. Jana Czerwenková, matrikářka, tel. 388 402 222 e-mail: jana.czerwenkova@mesto.vimperk.cz

5. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou?

  • písemnou žádost
  • rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo rodný list nezletilého dítěte
  • pravomocný rozsudek o rozvodu, jde-li o osoby rozvedené
  • úmrtní list, jde-li o osoby ovdovělé
  • doklad o místu trvalého pobytu
  • doklad o státním občanství
  • platný průkaz totožnosti
  • jde-li o nezletilé dítě: písemný souhlas druhého rodiče (pokud nebyl rodič zbaven rodičovských práv a povinností) s úředně ověřeným podpisem nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas

Aktuality

4.7.2018

Vyhotovené občanské průkazy a cestovní doklady

Doklady aktuálně připravené k vyzvednutí.

archív

Akce ve Vimperku