Datum stránky: 20.9.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Volby do zastupitelstev obcí se konají v pátek 5. října 2018 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8:00 do 14:00 hodin. Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky.

Nejpozději 3 dny před volbami, tj. 2. října 2018 obdrží každý volič hlasovací lístek do své domovní schránky. Spolu s nimi bude voličům doručen též informační leták, který bude obsahovat informace potřebné pro realizaci volebního práva. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o nové hlasovací lístky.

Ve dnech voleb bude zajištěna stálá služba na Městském úřadu ve Vimperku, Steinbrenerova 6, odboru vnitřních věcí, pro vydání občanského průkazu v případě, že volič bude mít doklad neplatný a není držitelem platného cestovního dokladu. Tento občanský průkaz má omezenou platnost jednoho měsíce od jeho vydání. K pořízení tohoto občanského průkazu je potřeba přinést 2 fotografie.

Voličem je

  • státní občan ČR, který nejpozději 6. října 2018 dovrší 18 let a má v obci trvalý pobyt,
  • občan jiného členského státu EU, který nejpozději 6. října 2018 dovrší 18 let, má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství

  • platným občanským průkazem,
  • platným cestovním pasem České republiky,
  • jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu na území.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístek

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn oboustranně. V takovém případě je v zápatí uveden text ,,Pokračování na druhé straně“. Vzorový hlasovací lístek a informace o případných tiskových chybách jsou zveřejněny ve volební místnosti. Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta. K hlasům odevzdaným pro takového kandidáta se nepřihlíží.

Způsob hlasování

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek. S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku.
Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen v dané obci, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.

Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:

  1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.
  2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
  3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.

    Příklad: Celkem má být voleno 17 členů zastupitelstva obce. Volič označí volební stranu se 17 kandidáty a dále označí samostatně 7 kandidátů z dalších volebních stran. Tato situace znamená, že volič dal hlasy 7 kandidátům, které označil samostatně a dále prvním 10-ti kandidátům z označené volební strany.

Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.

Upravený hlasovací lístek vloží volič do šedé úřední obálky, určené pro volby do zastupitelstev obcí.

Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.

Hlasování

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Úřední obálku s upraveným hlasovacím lístkem vloží volič před okrskovou volební komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, ne však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku. Požadavek o hlasování mimo volební místnost je možné nahlásit Ing. Janě Schererové, tel.: 388402215, 724 176 544 – Městský úřad Vimperk.

Hlasovat na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí není přípustné. To znamená, že voliči, kteří v době konání voleb do zastupitelstev obcí se například léčí v nemocnici nebo jsou dlouhodobě umístěni v sanatoriu či obdobném zařízení v územním obvodu obce, do jehož zastupitelstva jsou oprávněni hlasovat, ale nemají trvalý pobyt ve volebním okrsku, v němž se tato nemocnice, sanatorium či obdobné zařízení nachází, nemohou v tomto případě volit.

S případnými dotazy se můžete obracet osobně nebo telefonicky na Městský úřad Vimperk, odbor vnitřních věcí, na Ing. Janu Schererovou, tel.: 388402215, 724176544.


Ing. Jana Schererová, MPA
vedoucí odboru vnitřních věcí