Uzavření manželství

Manželství se uzavírá souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

1.      Kdo je oprávněn v této věci jednat?

Snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

2.      Podmínky a postup řešení:

V případě občanského sňatku bude matričním úřadem vyplněn s přítomnými snoubenci dotazník k uzavření manželství. Snoubenci současně předloží předepsané doklady matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu chtějí manželství uzavřít. Církevní sňatek mohou snoubenci uzavřít před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti a to po předložení osvědčení k církevnímu sňatku. Osvědčení vydá na základě žádosti matriční úřad, v jehož správním obvodu bude církevní sňatek uzavřen.

3.      Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace?

Snoubenci se dostaví na matriční úřad s předepsanými doklady a bude s nimi sepsán dotazník k uzavření manželství. V případě církevního sňatku podají snoubenci osobně žádost
o vystavení osvědčení u matričního úřadu, v jehož správním obvodu se bude manželství uzavírat, současně předloží matričnímu úřadu předepsané doklady.

4.      S kým můžete tuto životní situaci řešit?

Helena Váchová, matrikářka, tel. 388 402 223 e-mail: helena.vachova@mesto.vimperk.cz

5.      Jaké doklady a informace musíte mít s sebou?

Doklady potřebné k uzavření manželství mezi snoubenci, kteří jsou občany České republiky:

  • platný doklad totožnosti
  • rodné listy
  • úmrtní list zemřelého manžela (pokud se jedná o ovdovělého snoubence)
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (pokud se jedná o rozvedeného snoubence)
  • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let, předloží rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
  • osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům předloží rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci

V případě, že se bude uzavírat manželství s osobou, která není státním občanem České republiky, je potřeba se vždy domluvit na příslušném matričním úřadě, jaké další doklady a v jaké podobě je bude cizinec předkládat. To se liší stát od státu (dle platných mezinárodních smluv)