Určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů

K narozenému dítěti lze za podmínek stanovených zákonem určit otcovství souhlasným prohlášením rodičů.

1.      Kdo je oprávněn v této věci jednat?

Rodiče dítěte. Prohlášení nezletilého rodiče musí být učiněno vždy před soudem.

2.      Podmínky a postup řešení:

V případě, že rodiče dítěte nejsou manželé, mohou se dostavit na kterýkoliv matriční úřad
k sepsání zápisu o určení otcovství.

3.      Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace?

Osobní návštěvou obou rodičů dítěte na matričním úřadě.

4.      S kým můžete tuto životní situaci řešit?

Helena Váchová, matrikářka, tel. 388 402 223 e-mail: helena.vachova@mesto.vimperk.cz

5.      Jaké doklady a informace musíte mít s sebou?

- platné průkazy totožnosti obou rodičů

- rodné listy rodičů dítěte

- rodný list dítěte

- rozvedená matka: pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, od jehož právní moci uplynula povinná lhůta 300 dnů

- ovdovělá matka: úmrtní list manžela (od jehož úmrtí uplynula lhůta více než 300 dnů)

6.      Formuláře:

Zápis o určení otcovství sepisuje matrikářka příslušného matričního úřadu následně po předložení požadovaných dokladů.