Ztráta matričního dokladu

Vydání druhopisu rodného, oddacího a úmrtního listu.

1. Kdo je oprávněn v této věci jednat?

Fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny (manžel, rodiče, prarodiče, sourozenci, děti, vnuci), zplnomocnění zástupci. Fyzická osoba, která prokáže že doklad potřebuje k uplatnění jejích práv před orgány státu nebo územních samosprávných celků.

2. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace?

Podat žádost osobně nebo písemně u matričního úřadu kde je narození, uzavření manželství nebo úmrtí zapsáno v matriční knize.

3. S kým můžete tuto životní situaci řešit?

Helena Váchová, matrikářka, tel. 388 402 223 e-mail: helena.vachova@mesto.vimperk.cz

Bc. Jana Czerwenková, matrikářka, tel. 388 402 222 e-mail: jana.czerwenkova@mesto.vimperk.cz

4. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou?

- platný doklad totožnosti

- pokud žádá rodinný příslušník, tak doklad, ze kterého je možno prokázat příbuzenský poměr (rodný list, oddací list, atd.)

- znát datum a místo matriční události (narození, uzavření manželství, popřípadě úmrtí)

- 100 Kč na zaplacení správního poplatku


Aktuality

4.7.2018

Vyhotovené občanské průkazy a cestovní doklady

Doklady aktuálně připravené k vyzvednutí.

archív

Akce ve Vimperku