Ukončení trvalého pobytu

Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

Ukončením trvalého pobytu na území České republiky končí platnost občanského průkazu. Občan je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu.

Kdo ukončuje místo trvalého pobytu

  • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu
  • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit ukončení místa trvalého pobytu
  • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy

Jak a kam se obrátit

Občan sdělí své rozhodnutí o ukončení trvalého pobytu na území České republiky:

  • v České republice na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu
  • v zahraničí na zastupitelském úřadu České republiky

Při ukončení místa trvalého pobytu je občan povinen

  • Sdělit tuto skutečnost písemně. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky
  • prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem

Formuláře

Neexistuje standardizovaný tiskopis. Sdělení je realizováno volnou formou.

Správní poplatek

Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky zaplatí občan na ohlašovně správní poplatek ve výši 100,- Kč; za podání žádosti na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí pak správní poplatek ve výši 300,- Kč.

Lhůty

Ohlašovna zapíše údaj o ukončení trvalého pobytu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo změně skutečnosti související se zapsaným údajem dozví.

Aktuality

4.7.2018

Vyhotovené občanské průkazy a cestovní doklady

Doklady aktuálně připravené k vyzvednutí.

archív

Akce ve Vimperku